Нотариални удостоверявания по търговския закон

Нотариус в град Пловдив център, нотариуси в Пловдив, Легис център Нотариални удостоверявания по търговския закон

Основна информация

В кантората се извършват нотариални удостоверявания предвидени в Търговския закон:

- на Договори за прехвърляне на дружествени дялове , като се удостоверяват подписите и съдържанието на договора едновременно, като за целта е необходимо договорът да бъде представен минимум в два екземпларя.

- На Протоколи от Общо събрание на съдружниците в ООД, като се удостоверяват подписите и съдържанието на протокола едновременно, като за целта е необходимо протоколът от събранието да бъде представен минимум в два екземпларя.

- Нотариално удостоверяване на Спесимени – Декларации съгласие от лице да бъде управител на дружество.

- Нотариално удостоверяване на съгласие на вносител при непарична вноска в капиталово дружество, когато вноската има за предмет право за учредяването или за прехвърлянето на която се изисква нотариална форма.