Сделки с недвижими имоти

Нотариус в град Пловдив център, нотариуси в Пловдив, Легис центърСделки с недвижими имоти

Сделки с недвижими имоти се извършват само за недвижими имоти, намиращи се в района на Пловдивски Районен съд. Препоръчително е да запишете час за консултация по представени от Вас документи за собственост, за да предоставим информация за специфичните изисквания на закона, както и за уточняване на дата и час за извършване на сделката.Сделките могат да бъдат възмездни, като продажба, замяна, прехвърляне срещу гледане и издръжка и безвъзмездни – дарение.

Сделките с недвижими имоти, по изискване на закона, се извършват в часовия диапазон от 8.30 часа до 13.30 часа. Наше задължение е да подадем документите за вписване в Служба вписвания същия работен ден. Получаването от клиента на конкретния документ става, след като бъде вписан в Службата по вписвания.

Необходими документи

Актове, удостоверяващи правото на собственост за имотите, предмет на съответната сделка. Такива са Нотариални актове, Договори за доброволна делба, Решения на поземлените комисии за възстановяване правото на собственост върху земеделски земи, Договори за покупко-продажба на държавни и общински имоти, Вписани възлагателни постановления на съдебни изпълнители.

При разпоредителна сделка /учредяване, продажба и др./ с права на строеж, освен посочените по-горе документи се изисква да се представят скица-виза, одобрени проекти, строителни разрешения и актове за степен на завършеност на строителството.

При смърт на посочените в документите собственици се представят документи, доказващи наследяване, като удостоверения за наследници, завещания, съдебни решения и други.

Удостоверение за данъчна оценка на имота издадено от съответната община по местонахождение на имотите

Скица и/или схема от Служба по геодезия, картография и кадастър, град Пловдив или от съответния техническа отдел на Общината, за която няма одобрена Кадастрална карта .
При сделки за дарение на недвижим имот и при наличие на роднинска връзка между дарител и дарен се представят документи, доказващи тази връзка, като удостоверения за раждане или за родствени връзки.

Когато имотът е придобит, чрез възмездна сделка, по време на брак, е необходимо и двамата съпрузи да присъстват на сделката, както и имената им да фигурират в приложената данъчна оценка.

Ако сделката се осъществява от пълномощник, пълномощното трябва да бъде с нотариално удостоверен подпис и нотариално удостоверено съдържание и приложени към него нотариално удостоверени декларации по чл.25, ал.8 от ЗННД, и по чл.264, ал.1 от ДОПК, първата от които е за адресна регистрация, местоживеене и семейно положение, а втората за липса на задължения към държавата. Декларациите са с определен срок, само за текущата календарна година.
Документ за самоличност за всеки участник по сделката.

Всички необходими документи за извършването на сделката се представят в оригинал на нотариуса в деня на извършването й.

При сделките с нидвижим имоти освен Нотариална такса с включен ДДС се събират такси за вписване на документа в Службата по вписване, град Пловдив , както и местен данък за общината /с изключение на даренията по права линия/.

В кантората се извръшват и ипотечни актове върху недвижими имоти – Договорни и законни ипотеки.

Законна ипотека може да бъде вписана само, ако са изпълнени следните условия:
  • Заемът/кредитът е за закупуване на имот.
  • Заемът/кредитът е равен или е по-малък от размера на продажната цена. Ако заемът е по-голям от продажната цена, трябва да бъде учредена договорна ипотека.
  • Заемът дължите или на вашия продавач, или на банка. Ако друго лице или небанкова финансова институция ви отпусне заем, за да закупите имот, трябва да бъде учредена договорна ипотека.
Договорната ипотека е договор във формата на нотариален акт и се подписва и от заемодателя /ипотекарния кредитор/, заемополучателя , собственика на имота /ипотекарния длъжник/, както и съдлъжници по договора, при наличие на такива.

Законната ипотека се вписва въз основа на молба с нотариална заверка на подписа на Кредитора или продавача.
Нобходимите документи за учредяване на договорна ипотека са идентични с тези необходими за извършването на разпоредителна сделка с недвижим имот и са посочени по-горе.
За учредяването на ипотека освен Нотариална такса се дължи и Такса за вписване на документа в Службата по вписване, град Пловдив.

При сделки с недвижими имоти, включително и договорни ипотеки, според разпоредбата на чл. 26 от СК, независимо, че имотът е лична собственост на единия от съпрузите (придобит е преди брака или безвъзмездно чрез дарение и др.), другият съпруг трябва да даде съгласие за разпореждане със семейното жилище, ако е такова или да декларира, че имотът не е семейно жилище, т.е. че имотът не се използва за задоволяване жилищните нужди на семейството.