Договори за покупко-продажба на МПС

Нотариус в град Пловдив център, нотариуси в Пловдив, нотариус за договор за покупка на автомобил, нотариус пловдив за прехвърляне на автомобил Сделки с МПС

Съгласно разпоредбите на чл.144 ал.1 и ал. 2 от Закона за движение по пътищата регистрираните в България превозни средства се прехвърлят /продават, даряват, делят, заменят/ с писмен договор с нотариална заверка на подписите на страните. 

Необходими документи

1.Свидетелство за регистрация част 1 (Талон на МПС).

2. Свителство за регистрация част 2 (малък талон)

3. Оценка на моторното превозно средство, издадена от застрахователна компания или брокер.

4. Приходна квитанция за платен пътен данък, издаден от Общината където е регистрирано моторното превозно средство. Данъкът върху превозните средства се заплаща на две равни вноски до 30 юни и 31 октомври на текущата година. При прехвърляне на превозно средство в периода януари – юни на текущата година прехвърлителят следва да представи документ за платен данък за предходната година, след тази дата – документ за платена първа вноска от данъка за текущата година.

5. Полица за Застраховка Гражданска отговорност.
Когато моторното превозно средство е придобито, чрез възмездна сделка, по време на брак, е необходимо и двамата съпрузи да присъстват на сделката. Според Семейния кодекс всички възмездно придобити по време на брака, чрез заплащане на продажна цена, недвижими вещи и МПС са съпружеска общност, с изключение на случаите на приет режим на разделност между съпрузите. Така независимо, че МПС е регистрирано на името само на единия съпруг, по закон същото е собственост и на двамата съпрузи. Това правило следва да се има предвид и при съставяне на пълномощни за продажба на МПС. При това упълномощаване, упълномощителите наред с пълномощното следва да подпишат и да заверят нотариално подписите си на декларации по чл. Декларация по чл.264, ал.2 от ДОПК и Декларация по чл.25, ал. 8 от ЗННД
Ако сделката се осъществява от пълномощник, пълномощното трябва да бъде нотариално удостоверено и съпроводено от нотариално удостоверени декларации по чл.25, ал.8 от ЗННД, и по чл.264, ал.2 от ДОПК, първата от които е за адресна регистрация, местоживеене и семейно положение, а втората за липса на задължения към държавата. Декларациите са с определен срок, само за текущата календарна година.

Документи за самоличност на всички участници в сделката.

 

Такси

При изповядване на сделки с моторни превозни средства се събира такса по следната таблица:

Удостоверяван материален интерес Нотариална такса (в лв.)

до 100 лв. включително 30лв.

101 – 1000 лв - 30 + 1,5 на сто за горницата над 100 лв.

1001 – 10 000 лв. -  43,50 + 1,3 на сто за горницата над 1000 лв.

10 001 – 50 000 лв. -  160,50 + 0,8 на сто за горницата над 10 000 лв.

50 001 – 100 000 лв. - 480,50 + 0,5 на сто за горницата над 50 000 лв.

100 001 – 500 000 лв. - 730,50 + 0,2 на сто за горницата над 100 000 лв.

над 500 000 лв. - 1530,50 + 0,1 на сто за горницата над 500 000 лв., но не повече от 6 000 лв.

Посочените такси са без включен ДДС.

При сделките допълнително се събира местен данък за общината, с изключение на даренията по права линия.

Когато искате нотариусът да удостовери Вашия подпис под друг договор, то таксата е в размер 30% от сумата, изчислено по посочената таблица. Ако договорът обаче подлежи на вписване в регистъра към Агенция по вписванията, таксата е в размер на 50% от изчислената по същата таблица цена на услугата.