Удостоверяване на завещания

Нотариус в град Пловдив център, нотариуси в Пловдив, Легис център Завещания

Завещанието е сделка с оглед на смърт. Най-често срещаното завещание е саморъчно написаното. То може да се съхранява при нотариуса, но може да се съхранява и във Вашия дом. Съществува възможност завещанието да се изготви от нотариуса. Изготвянето от нотариуса се практикува, когато лицето вече е в тежко физическо и здравословно състояние, ако е неграмотно или не разбира български език. При изготвянето на нотариалното завещание присъстват и двама свидетели.

Документи

За съхранение на саморъчното завещание в кантората на нотариуса се представя оригиналното завещание. Това завещание може да бъде взето обратно само лично от завещателя в присъствието на двама свидетели .
За изготвяне на нотариално завещание, ако в него има и недвижими имоти , е необходимо представяне на копия от документите за собственост на завещаваните недвижими имоти, както и данъчни оценки и скици или схеми на същите имоти.
Нотариалното завещание се извършва от нотариуса в присъствието на двама свидетели. Завещателят изявява устно своята воля на нотариуса, който я записва така, както е изявена, след което прочита завещанието на завещателя в присъствието на свидетелите.
Саморъчното завещание, подлежи на обявяване, което може да направи всеки, който представи доказателство за смъртта на лицето – смъртен акт или удостоверение за наследници. Издаването на официален препис от завещанието може да поиска само лицето в полза на което е завещанието. Ако предмет на завещанието е недвижимо имущество, Нотариусът издава препис от завещанието, след представяне на данъчна оценка, схема или скица от кадастъра и след вписване в Службата по вписванията към Районния съд.

Такси

За съхранение на саморъчно завещание в нотариалната кантора таксата е 30 лева. За обявяване на завещание таксата е 10 лева.

За издаване на официален препис от завещанието се събира такса в размер 50% от таксата, изчислена по следната таблица:

Удостоверяван материален интерес Нотариална такса (в лв.)

до 100 лв. включително 30лв.

101 – 1000 лв - 30 + 1,5 на сто за горницата над 100 лв.

1001 – 10 000 лв. - 43,50 + 1,3 на сто за горницата над 1000 лв.

10 001 – 50 000 лв. - 160,50 + 0,8 на сто за горницата над 10 000 лв.

50 001 – 100 000 лв. - 480,50 + 0,5 на сто за горницата над 50 000 лв.

100 001 – 500 000 лв. - 730,50 + 0,2 на сто за горницата над 100 000 лв.

над 500 000 лв. - 1530,50 + 0,1 на сто за горницата над 500 000 лв., но не повече от 6 000 лв.

Посочените такси са без включен ДДС.

Допълнително се събира такса за вписване на препис от завещание в Службата по вписване.