Декларации

Нотариус в град Пловдив център, нотариуси в Пловдив, Легис център Декларации

В кантората се удостоверяват подписите на клиенти под декларации, в които декларирате наличието на различни обстоятелства или Ваше съгласие за определено действие. Това могат да бъдат декларации, свързани със семейството, като такива за пътуване в чужбина на Вашето дете, за припознаване, за осигурено жилище и издръжка. Декларации за осъществяване на търговска дейност, като спесимени, съгласие за апортна вноска. Декларации – откази от права, като отказ от наследство, от право на ползване, отегляне на пълномощно. Декларации по чл.25, ал.8 от ЗННД, и по чл.264, ал.1 от ДОПК, първата от които е за адресна регистрация, местоживеене и семейно положение, а втората за липса на задължения към държавата. Декларации, свързани с избор на имуществени отношения по време на брака. Декларации, свързани с осъществяване процес на строителство.
Декларации по чл.25, ал. 8 от ЗННД и по чл.264, ал.1 и ал.2 от ДОПК са валидни за годината, когато са удостоверени. Останалите декларации обикновено са за определено действие, в определни случаи могат да се ограничат със срок.

Документи

Документ за самоличност на приносителя;
Нотариалната покана в три еднообразни екземпляра, подписани от лицето което я изпраща.
Задължителна информация в нотариалната покана е адрес за връчване.

Процедури и срокове

Връчване чрез Български пощи:

Екземпляра за получателя се изпраща с писмо с обратна разписка.

Връчване чрез призовкар:

Само на територията на град София.

Призовкарите посещават посочения адрес неколкократно, като при офиси посещението е в работно време, а на домашни адреси по-късно вечерта или рано сутрин, за да бъде открит адресатът.

Връчителят удостоверява с подписа си датата и начина на връчването, както и всички действия във връзка с връчването. Отбелязва се и качеството на лицето, на което е връчено съобщението.

Получателят също удостоверява с подписа си, че е получил съобщението. Отказът да се приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя..

Когато адресатът не може да бъде намерен на посочения адрес и не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението, връчителят залепва уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е осигурен достъп – на входната врата или на видно място около нея.

Такси

Таксите за нотариална покана са както следва: за екземплярите за връчване (броят им зависи от броя на посочените адреси за връчване) – 20 лв, а останалите екземпляри се таксуват като преписи – за първата страница 3 лв. и за всяка следваща страница 2 лв.

Посочените такси са без включен ДДС.