Обстоятелствени проверки

Нотариус в град Пловдив център, нотариуси в Пловдив, Легис центърОбстоятелствени проверки

Обстоятелствените проверки се извършват, когато няма издаден до момента документ за собственост или издадените не обхващат цялата собственост. Основанието за издаване на нотариален акт е владението на имота, като свой повече от десет години. Владението може да е осъществявано лично от молителя, като към срока на владение може да бъде прибавен срокът, в който е владял и наследодател на молителя.

Необходими документи:

Документи, доказващи владението на имота, като предварителен договор или документи, доказващи собственост върху част от имота.

Документи, доказващи наследявания, ако владението е осъществявано още при Ваш наследодател.

Молба – декларация за извършване на обстоятелствена проверка, обработена в общината, където се намира имота и в Областна управа, град София.

Данъчна оценка и скица /схема/ от кадастъра.

Необходими документи:

При извършване на обстоятелствена проверка се събира такса по следната таблица:

Удостоверяван материален интерес Нотариална такса (в лв.)

до 100 лв. включително 30лв.

101 – 1000 лв - 30 + 1,5 на сто за горницата над 100 лв.

1001 – 10 000 лв. - 43,50 + 1,3 на сто за горницата над 1000 лв.

10 001 – 50 000 лв. - 160,50 + 0,8 на сто за горницата над 10 000 лв.

50 001 – 100 000 лв. - 480,50 + 0,5 на сто за горницата над 50 000 лв.

100 001 – 500 000 лв. - 730,50 + 0,2 на сто за горницата над 100 000 лв.

над 500 000 лв. - 1530,50 + 0,1 на сто за горницата над 500 000 лв., но не повече от 6 000 лв.

За изготвяне на нотариалния акт таксата е равна на тази описана по – горе.

Посочените такси са без включен ДДС.

При издаване на нотариалния акт по обстоятелствена проверка допълнително се събират такси за вписване на документа в Службата по вписване, град София, както и местен данък за общината.