Нотариални покани

Нотариус в град Пловдив център, нотариуси в Пловдив, Легис център Нотариални покани

Връчването на нотариална покана и всякакви други съобщения, предупреждения и отговори във връзка с гражданско-правни отношения е нотариално производство, което започва с представяне пред Нотариуса на минимум три едообразни екземпляра от поканата. В случай, че адресатите са повече от един поканата трябва да е в съответния брой екземпляри, необходими за връчване на всеки поотделно.

Нотариалната покана трябва да е подписана от молителя или упълномощено от него лице, като с представянето задължително се представя и самото пълномощно, което следва да е нотариално заверено. Нотариалната покана може да бъде представена пред Нотариуса от лице, различно от молителя.

Нотариусът не може да извършва връчване на нотариална покана на адресат, за който посоченият адрес на връчване, респ. седалище е извън района на действие на Нотариуса. Нотариалната покана може да се връчвана на всяко място, на което би могъл да бъде намерен адресата, поради което е добре да бъдат посочвани и такива.

Връчването на нотариална покана се извършва при спазване на процесуалните изисквания за връчване на съобщения, уредени в глава 6, раздел ГПК.

Връчването се извършва лично на адресата или на друго лице, което е съгласно да приеме поканата, като друго лице може да бъде всеки пълнолетен от домашните му или който живее на адреса, или е работник, служител или съответно работодател на адресата, лица, които са които са заинтересовани от изхода на правоотношението. С получаването на нотариалната покана от другото лице се смята, че връчването е извършено на адресата. Мястото на връчване на търговец и на юридическо лице, което е вписано в съответния регистър, е последният посочен в регистъра адрес. Връчването на адвокат става лично в неговата кантора или на всяко място, където той се намира по служба. Държавните учреждения и общините са длъжни да осигурят служител, който да приема съобщения в работното време. Връчването на пребиваващите в страната чужденци се извършва на адреса, заявен в съответните административни служби.

В случай, че в продължение на един месец адресатът не може да бъде намерен на посочения адрес и не се намери лице, което е съгласно да получи същата, връчителят залепва уведомление, в което се посочва, че нотариалната покана е оставена в кантората на Нотариуса като се дава двуседмичен срок за получаването й. Когато адресатът не се яви, за да получи поканата се извършва справка за неговата адресна регистрация, и ако посоченият в поканата адрес не съвпада с постоянния и настоящия адрес на страната, връчването следва да се извърши в горните срокове по настоящия или постоянния адрес на адресата. Поканата се смята за връчена с изтичането на срока за получаването й от кантората на Нотариуса.